title image

Algemene Voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst door natuurlijke personen (hierna “klant” genoemd) via het internet, en meer bepaald via de website https://www.parelskumpen.be voor de aankoop van artikelen van de verkoper, zoals hierna in artikel 2 gedefinieerd.

 

2. Identiteit verkoper
De koop wordt aangegaan met Parels Griet Kumpen, Kapelstraat 4, 3500 Hasselt (hierna de “verkoper” genoemd). Onderdeel van antiek en decoratie Kumpen, Sint-Truidersteenweg 563, 3500 Hasselt. Btw nr BE0696014095.

 3. Bestelling
Bestelling kan geschieden op de website https://www.parelskumpen.be. Elke klant die nog niet ingeschreven is, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de site te volgen waardoor hij/zij vervolgens ingeschreven is. De bestelling van de klant zal onmiddellijk, na de invulling en doorzending van de vereiste gegevens, worden bevestigd per e-mail, met een samenvatting van de geplaatste bestelling. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

4. Verzakingsrecht
De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. 

De mededeling dient te gebeuren via e-mail info@parelskumpen.be.
De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze periode van veertien (14) dagen. 
Artikelen worden teruggezonden op kosten en risico van de klant. De artikelen dienen te worden teruggezonden, binnen de drie (3) werkdagen na de verzonden mededeling, naar het volgende adres: Parels Griet Kumpen, Kapelstraat 4, 3500 Hasselt. 

Naast de artikelen dienen ook alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling te worden teruggegeven door de klant. 

De prijs van het aangekochte artikel, waarvoor de verzaking wordt ingeroepen, zal door de verkoper aan de klant worden terugbetaald binnen de dertig (30) dagen die volgen op de datum van ontvangst van de mededeling van verzaking, op voorwaarde dat de verkoper het geretourneerde artikel heeft ontvangen. 

Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd door de verkoper wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen – zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn. Verder reikend waardeverlies kunt u vermijden door niet als een eigenaar gebruik te maken van de artikelen, en u te onthouden van gedragingen die de waarde van de artikelen zouden kunnen verminderen.

 

5. Prijzen en betalingswijzen
De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en, indien van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud: 

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling niet werd voldaan.

 

6. Klachten
Elke klacht moet schriftelijk en binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de artikelen, per aangetekend schrijven worden ingediend op het adres van de verkoper. De artikelen mogen niet worden teruggezonden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de verkoper.
Zo’n toelating houdt geenszins in dat de verkoper erkent dat de artikelen die hem worden teruggezonden niet conform of in gebreke zijn. De teruggezonden artikelen worden in elk geval op risico van de koper getransporteerd.

 

7. Levering / verzendingskosten
Levering van de artikelen kan enkel via een levering aan huis. De verzending van de artikelen gebeurt naar een door u opgegeven adres. In de regel worden artikelen geleverd binnen de 2 werkdagen na betaling van de goederen inclusief de transportkosten. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien de leveringstijd langer zou duren.

 


8. Weigering van bestellingen
De verkoper behoudt zich het recht voor elke online bestelling te weigeren. Deze beslissing kan de verkoper volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer de verkoper ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

 

9.Website
De verkoper behoudt zich het recht om de website https://www.parelskumpen.be op het adres
https://www.parelskumpen.be/shop alsook deze voorwaarden, te wijzigen. De gegevens op de website en de voorwaarden die gelden op het moment van de bestelling zullen van toepassing zijn op de bestelling.

 

10. Algemeen
De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot nietigheid van deze bepalingen. De klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle voorwaarden, bepalingen en prijzen te aanvaarden.
14.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de verkoop.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

 

11.Vragen Voor vragen kan men terecht op het e-mail adres van de verkoper: info@parelskumpen.be.

Deze website is eigendom van Parels Griet Kumpen. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemeen gebruik en mag tot geen enkel ander doel dienen.Parels Griet Kumpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor elektronische communicatie door derden via deze website. Parels Griet Kumpen behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te passen of te verwijderen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid.

De inhoud van deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit deze website of het gebruik daarvan zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.